برای گرفتن CRB باید تمامی شرایط زیر را داشته باشید.- شما بعلتی مرتبط با کوید کار نکنید و یا

حداقل ۵۰ درصد از درآمد شما بعلت مربوط به کوید کم شده باشد.

- شما مزایای زیر را دریافت نکنید

- CRSB (کمک هزینه دوهفته ای دوران کرونا برای کسانی که در قرنطینه هستند)

- CRSB (کمک هزینه دوران کرونا برای کسانی که از فردی مراقبت میکنند)

- short term disability benefits

- worker’s compensation benefits

- EI

- QPIP

- واجد شرایط EI نباشید.

-  مقیم کانادا باشید(کانادا محل زندگی شما باشد)

- در کانادا حضور داشته باشید.

- حداقل ۱۵ سال سن داشته باشند در اولین روز دوره اپلیکیشن و دارای سین دارای اعتبار باشید.

-  از یک‌ و یا چند منبع شامل کارمندی، خوداشتغالی و یا مترنیتی، در ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ و یا ۱۲ ماه قبل از اپلای، درآمد شما حداقل۵۰۰۰ دلار باشد.

- شما در روز ۲۷ سپتامبر و یا بعد آن کار خود  را داوطلبانه ترک و یا ساعات کار را کم نکرده باشید.

- شما چه کارمند باشید و چه خود اشتغال، درطول دوره بدنبال کار باشید.

- اگر کار با شرایط مناسب را قبول نکنید، باید از هر ۱۳ هفته، ۵ هفته از CRB را جریمه بدهید. اگر مجدد کار مناسب را قبول نکنید، این جریمه تکرار خواهد شد.

*شما در کنار CRB میتوانید ۳۸۰۰۰ دلار از کارمندی و یا خود اشتغالی درآمد داشته باشید. از هر یک دلار بیشتر از ۳۸۰۰۰ دلار که در تکس آخر سال (۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱) محاسبه می شود، باید ۵۰ سنت به دولت برگردانده شود.

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-benefit/crb-who-apply.html

کامیونیتی سنتر ایرانیان تورنتو
کامیونیتی سنتر آنلاین ایرانیان

No Comments Yet.

Leave a comment