با اوجگیری بحران COVID19 در کانادا، بر آن شدیم که با ایجاد یک گروه مجازی، به همشهریان سالمند و همینطور آندسته از ایرانیانی که به علل متفاوت مثل بیماری یا عدم دسترسی به وسیله نقلیه، بیشتر در معرض ویروس قرار دارند، در انجام امور روزمره کمک برسانیم.
اما خیلی زود، با سیلی از درخواست‌هایی مواجه شدیم که لزوما مختص دوران پاندمی نبود.
امروز گروه GTHA friends in need با داشتن حدود ۱۰۰۰ عضو، به شکل مستمر دست یاری به سوی هموطنانی که با مسایل مالی و یا اجتماعی دست به گریبان هستند، گشوده است.
اگر شما هم قادر به استفاده از کمک های دولتي در اونتاریو نیستید و در تهیه اقلام اولیه مورد نیاز زندگی دچار مشکل شده اید، روی ما و دوستانمان حساب کنید. https://www.facebook.com/groups/help.gtha

No Comments Yet.

Leave a comment