بگیریم؟ PMP چگونه مدرک

در جهانی زندگی می کنیم که همه چیز در اطراف مان به سرعت در حال تغییر است. تکنولوژی، اقتصاد و روابط اجتماعی و کسب و کار ها همه در حال تغییر هستند. دانشی و مهارتی که دیروز داشتیم بسرعت اعتبار قبلی خود را از دست می دهند وهر چند وقت یکبار با حیرت و تعجب…
Read more